Loboda, V., I. Ostrovskyi, and I. Katernyak. “Developing Entrepreneurial Mindset in University Undergraduates”. E-Methodology, Vol. 5, no. 5, Apr. 2019, pp. 114-31, doi:10.15503/emet.v5i5.525.